Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Prijzen, offertes en totstandkoming van overeenkomst
Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 5: Geheimhouding
Artikel 6: Betalingsvoorwaarden
Artikel 7: Annulering en opzegging
Artikel 8: Overig
Artikel 9: Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 1: Definities
1. Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer: Praktijk Carin van Laarhoven; Psychosociale hulp & training.
3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van en met opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Prijzen, offertes en totstandkoming van overeenkomst
1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.
2. De prijzen in genoemde offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie.
4. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding gehouden worden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd, dan wel wanneer opdrachtnemer een mondelinge afspraak schriftelijk heeft vastgelegd.
6. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op basis van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarieven.
7. Tariefafwijkingen worden minimaal één maand vooraf aangekondigd.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzingen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
9. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.
3. Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever te brengen.
5. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg gaan met de opdrachtgever.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5: Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
3. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de cliënt is, geldt het geheimhoudingsprincipe ten aanzien van de alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen opdrachtnemer en cliënt ook richting opdrachtgever.
4. Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, fax, voicemail en andere middelen is het Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze media te zien krijgen. Verwezen wordt naar de privacyverklaring van de opdrachtnemer.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden
1. Er is sprake van een contante betaling direct na het leveren van de overeengekomen dienst. Tenzij anders is overeengekomen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
2. Facturen dienen door opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan middels overmaking op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
3. Bij niet tijdig betalen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zo daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.
4. Indien de opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met incasso gemoeid zijn verschuldigd.

Artikel 7: Annulering en opzegging
1. Opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren.
2. Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakt afspraak met opdrachtnemer wenst te annuleren, dient deze uiterlijk 48 uur van te voren (telefonisch) aan opdrachtnemer te worden doorgegeven.
3. Indien de annulering korter dan 48 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtnemer gerechtigd 100% van het afspraakstarief aan opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, tenzij anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 8: Overig
1. Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, enz. blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
2. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen
toegebracht door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer het recht de schade te verhalen op opdrachtgever.

Artikel 9: Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands rechts van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer haar woonplaats heeft.
3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.